Algemene voorwaarden

1. Definities
Product: Dit zijn de artikelen die in de webshop van Teckelpedia worden aangeboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: ansichtkaarten, teckelspeeltjes en andere teckelgerelateerde producten.
Koper: de persoon die deze webshop bezoekt en hier een of meerdere producten aanschaft. Deze persoon dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, of moet een akkoord met de ouders of voogd hebben.

2. Algemeen
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Teckelpedia en de klant. Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.2. Teckelpedia heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. Prijzen
3.1. Alle in de webshop vermeldde prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW, exclusief verzendkosten en verwerkingskosten.
3.2. Deze prijzen kunnen ten allen tijde aangepast worden, Teckelpedia kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele typfouten.

4. Betaling
Teckelpedia biedt verschillende mogelijkheden aan om de bestelling te betalen. Bestellingen worden pas verzonden als het verschuldigde bedrag op de rekening van Teckelpedia staat, Tenzij anders, schriftelijk afgesproken met de klant. Bij afhaling aan huis, kan er cash betaald worden. Dit max bedrag is bij wet vastgelegd,

5. Levering
5.1 Leveringen aan huis gebeuren door een transportfirma.
5.2. Na het definitief maken van de bestelling zal Teckelpedia de bestelling zo spoedig mogelijk verzenden.
5.3 Tekelpedia behoudt zich het recht om een bestelling te annuleren of incompleet te leveren, De klant zal hier omtrent geïnformeerd worden. Eventueel te veel betaalde artikelen worden terug betaald of na geleverd,
5.4 Teckelpedia kan niet verantwoordelijk gesteld worden, indien een aan huis geleverd pakket retour terug komt door een onduidelijk/ onjuist adres en /of naam. Controleer extra u leverings- adres en zorg dat u naam duidelijk leesbaar is op bel en brievenbus
5.5 Teckelpedia streeft ernaar om de meeste artikelen in de web shop op voorraad te hebben, met uitzondering van de producten die op bestelling zijn. Echter is dit niet altijd mogelijk, daar wij ook afhankelijk zijn van leveranciers en producenten.
5.6 Indien een product niet meer voorradig, brengen we de klant daarvan op de hoogte.

6. Retour
6.1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of door een door u aangewezen vertegenwoordiger.
6.2. Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Teckelpedia retourneren.
6.3. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Teckelpedia. Het kenbaar maken dient u te doen door het herroeping/ retour formulier in te vullen. Nadat u kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.4. Indien u na afloop van de in 6.2 en 6.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan Teckelpedia heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6.5. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen enkel de kosten van terugzending voor uw rekening.
6.6. Wanneer u een product teruggezonden heeft, ontvangt u het door ons verschuldigde bedrag binnen 14 dagen op uw rekening.
6.7. Teckelpedia kan uw herroepingsrecht uitsluiten voor bepaalde producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Teckelpedia dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of voor producten die snel kunnen bederven of verouderen.

7. Garantie
Teckelpedia hanteert de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de koper. Uiteraard geldt deze garantie ook niet op verderfelijke en aanverwante producten waar geen garantie kan op gegeven worden.

8. Aansprakelijkheid
8.1. De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.
8.2. Teckelpedia kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde producten te leveren.
8.3. Teckelpedia is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden verband houdend of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de producten.
8.4. Teckelpedia is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

9. Klachten
Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot Teckelpedia. Dit kan via het contactformulier, Indien er geen minnelijke schikking kan gevonden worden, kan u eventueel terecht bij Belmed , belmed@economie.fgov.be of op hun website : belmed.fgov.be. Tevens kan u ook terecht bij de geschillencommissie. contact@mediationconsommateur.be website: www.mediationconsommateur.be

10. Bedrijfsgegevens
Teckelpedia
Veldmaarschalk Montgomeryhof 415981 ES Panningen

www.teckelpedia.nl
info@teckelpedia.nl KvK: 76040496
Btw-nummer: NL860486400B01